Brandsäkerhetsutbildning är viktig av flera skäl:

 • Den minskar risken för att en brand startar genom att öka medvetenheten om potentiella brandfaror.
 • Den säkerställer att alla anställda vet hur de ska agera om en brand uppstår, vilket kan rädda liv.
 • Den minskar ekonomiska förluster orsakade av brand genom att minimera risken för stora skador.

Nyckelkomponenter i brandsäkerhetsutbildning för verkstäder

En effektiv brandsäkerhetsutbildning för verkstäder bör omfatta:

 1. Identifiering av brandfaror: Utbildningen bör börja med att identifiera de specifika brandfarorna i verkstaden, som brandfarliga vätskor, bilar så väl nya som begagnade, gaser, elektrisk utrustning och arbetsprocesser som skapar gnistor.
 2. Förebyggande åtgärder: Deltagarna bör lära sig hur de kan minska risken för brand genom god ordning, korrekt förvaring av brandfarliga material och säker användning av verktyg och maskiner.
 3. Nödprocedurer: Det är viktigt att alla anställda känner till verkstadens evakueringsplan och vet hur de ska lämna byggnaden snabbt och säkert om en brand uppstår.
 4. Användning av brandsläckningsutrustning: Personalen bör utbildas i hur olika typer av brandsläckare och annan släckutrustning fungerar samt när och hur de ska användas.
 5. Första hjälpen vid brännskador: Kunskap om grundläggande första hjälpen vid brännskador är en viktig del av brandsäkerhetsutbildningen.

Implementering av brandsäkerhetsutbildning

För att implementera brandsäkerhetsutbildning i verkstäder, överväg följande steg:

 • Genomför en riskbedömning: Börja med att identifiera alla brandrisker i verkstaden. Detta bör inkludera alla material, processer och arbetsmiljöer.
 • Anpassa utbildningen: Se till att utbildningsprogrammet är skräddarsytt för att möta de unika riskerna och behoven i din verkstad.
 • Välj utbildningsformat: Utbildningen kan genomföras internt av kvalificerad personal eller externt av professionella utbildningsanordnare. Onlineutbildningar kan också vara ett komplement till praktiska demonstrationer.

Källor:

https://www.brandfast.nu/brandutbildning-2/

https://blog.riddermarkbil.se/

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandreaktiva-varor/